Integritetspolicy

Cardskipper AB (”Cardskipper”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) tillhandahåller digitala tjänster till organisationer i form av en mobilapplikation för tillhandahållande av digitala medlemskort med möjlighet till kommunikation med medlemmar i klubbar, föreningar och andra organisationer och en plattform för organisationers distribution av digitala presentkort till sina anställda, hyresgäster, medlemsföretag eller andra.

Inom ramen för vår verksamhet behandlar Cardskipper personuppgifter. Denna integritetspolicy syftar till att ge dig information om hur och varför Cardskipper kan komma att behandla dina personuppgifter, samt informera dig om dina rättigheter med avseende på denna behandling.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Cardskipper i olika situationer, detta eftersom du ibland agerar för din egen personliga räkning i förhållande till Cardskipper och ibland kan det vara så att du agerar för en organisations räkning, men att Cardskipper inom ramen för sådan kontakt med dig och berörd organisation kan komma att behandla dina personuppgifter. Denna integritetspolicy syftar till att fånga upp flera olika sådana situationer.

Om du har frågor om vår integritetspolicy, är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår längre ned i policyn.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som:

 • är medlem i fler än en organisation som använder våra tjänster (se nedan om personuppgiftsansvar);
 • har presentkort från fler än en organisation som använder våra tjänster (se nedan om personuppgiftsansvar);
 • representerar ett företag eller en organisation som är vår kund eller potentiella kund;
 • representerar ett företag eller en organisation som är vår leverantör, konsult eller annan samarbetspartner;
 • representerar ett företag där digitala presentkort som distribuerats via vår plattform kan lösas in (”inlösande företag”);
 • representerar en myndighet eller annan offentlig aktör;
 • besöker Cardskippers hemsida;
 • kontaktar oss;
 • prenumererar på våra nyheter och pressmeddelanden;
 • deltar i en rekryteringsprocess för att bli anställd hos oss eller lämnar en intresseanmälan för eventuell framtida tjänst hos oss.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • kunna tillhandahålla vår tjänst till dig och de organisationer som är våra kunder;
 • kommunicera med dig som representant för vår kund, potentiella kund, leverantör, konsult, samarbetspartner, eller offentlig aktör;
 • administrera och fullgöra avtal med den organisation som du representerar eller företräder, våra kunder och andra som vi har förpliktelser gentemot;
 • skicka nyheter och pressmeddelanden;
 • bistå vid eventuella kundärenden;
 • hantera eventuella anspråk samt fullgöra våra rättsliga förpliktelser; och
 • administrera våra rekryteringsprocesser och spontanansökningar från sökande.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Cardskipper AB med org. nr 556856-6169 och adress Drottninggatan 50, 591 27 Motala, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du innehar ett digitalt medlemskort eller ett digitalt presentkort som tillhandahålls via våra tjänster är i huvudsak den organisation som utfärdat medlemskortet eller tillhandahållit presentkortet till dig personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. I relationen till din organisation är Cardskipper personuppgiftsbiträde, vilket innebär att vi enbart behandlar dina personuppgifter i enlighet med instruktioner som vi fått genom ett personuppgiftsbiträdesavtal med din organisation. Om du har frågor om din organisations behandling av dina personuppgifter ska du vända dig direkt till den organisationen med dina frågor.

För medlemmar med fler än ett medlemskap i organisationer som använder våra digitala tjänster, eller användare som har fått presentkort från flera olika organisationer kommer Cardskipper dock vara personuppgiftsansvarig i den utsträckning det behövs för att vi ska kunna administrera dina olika medlemskap i vår applikation. Detsamma gäller om du har både ett medlemskort och ett presentkort tillgängligt via vår applikation.

För representanter hos de inlösande företag som löser in de digitala presentkort som distribueras via våra tjänster är den organisation med vilken det inlösande företaget har avtal i huvudsak ansvarig för behandlingen av personuppgifter. I en del av vårt uppdrag för vår kund ligger att utföra vissa åtgärder på uppdrag av kunden. I den rollen är vi ett personuppgiftsbiträde åt vår kund (d.v.s. organisationen som det inlösande företaget har avtal med), och kunden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker där. Cardskipper är dock personuppgiftsansvarig i den mån det krävs för att Cardskipper ska kunna administrera det inlösande företagets inlösen av presentkort från Cardskippers olika kunder, för att Cardskipper ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter samt hantera eventuella anspråk eller klagomål m.m.

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om dig som vi antingen får direkt från dig eller från den organisation som du representerar, från den organisation som du är medlem i eller den organisation eller person som utfärdat presentkort åt dig.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Cardskipper. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • den organisation som är vår kund;
 • betaltjänstleverantörer som tillhandahåller en betaltjänst via vår applikation, om tillämpligt;
 • våra samarbetspartners, om den organisation som du representerar eller i förekommande fall är medlem i finns utanför EU/EES;
 • våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde för att vi ska ha fungerande IT-system med tillhörande support samt för att bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt;
 • myndigheter och domstolar i de fall vi har en rättslig skyldighet att göra det eller i de fall som vi har ett rättsligt anspråk;
 • den tredje part som enligt avtal med oss analyserar din användning av vår hemsida i syfte att förbättra funktionaliteten på hemsidan samt ge dig relevant marknadsföring;
 • den tredje part som enligt avtal med oss tillhandahåller de digitala kanaler som vi använder för att ge våra potentiella kunder marknadsföring genom sådana digitala kanaler.

Vi och dem som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Observera dock att om den organisation du representerar eller är medlem i är belägen utanför EU/EES kan vi eller din organisation komma att behandla dina personuppgifter utanför EU/EES.

Om och i den mån vi överför uppgifter till en tredje part, är den relevanta personuppgiftsbehandlingen reglerad i ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar och/eller ett personuppgiftsbiträdesavtal. Om sådan överföring av dina personuppgifter skulle komma att medföra att behandling sker utom EU/EES säkerställer Cardskipper dock att en adekvat skyddsnivå iakttas utifrån gällande regler om dataskydd, exempelvis genom tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller beslut om adekvat skyddsnivå (såsom Privacy Shield).

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

I tabellerna nedan kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken laglig grund vi har för behandlingen. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Vi behandlar endast ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, när det är viktigt för oss att kunna göra en säker identifiering eller i övrigt när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra legala eller avtalsbaserade skyldigheter i förhållande till dig, din organisation, andra organisationer eller offentliga aktörer.

Du som är medlem i flera organisationer som använder våra tjänster

Vanligtvis är den organisation som du är medlem i personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som organisationen behandlar om dig. Om du är medlem i flera organisationer kommer vi dock behöva behandla vissa av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår applikation med samtliga dina digitala medlemskort i. För den behandlingen är Cardskipper personuppgiftsansvarig.

Ändamål: För att tillhandahålla vår applikation och administrera dina olika medlemskap

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Administrera din registrering i vår applikation.

· Administrera och hantera dina olika medlemskap i vår applikation.

· Administration av din åtkomst och behörighet till dina digitala medlemskort i applikationen.

· Besvara eventuella frågor från dig.

· Support.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Information du lämnar till oss i mail.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla vår applikation till dig som är med medlem i mer än en (1) organisation som är kund till oss och möjliggöra åtkomst för dig till de medlemssidor som du har rätt att besöka.

Lagringstid: Som utgångspunkt lagrar vi dina personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med de organisationer som du är medlem i. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre är medlem i organisationen.

Vi gallrar även vår e-mail löpande. Enskilda e-mail sparas därför i tjugofyra (24) månader efter att vi mottog e-mailet, men kan sparas längre enligt ovan om de har betydelse för affärsrelationen. Vi lagrar e-mail under denna period för att kunna ge dig bättre service om du skulle återkomma till oss i samma ärende.

Du som har fått presentkort från flera organisationer som distribuerar presentkort via våra tjänster

Vanligtvis är den organisation som utfärdar presentkort till dig personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som organisationen behandlar om dig. Om du har fått presentkort från flera olika organisationer kommer vi dock behöva behandla vissa av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår applikation med samtliga dina digitala presentkort i. För den behandlingen är Cardskipper personuppgiftsansvarig.

Ändamål: För att tillhandahålla vår applikation och administrera dina olika presentkort

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Administrera din registrering i vår applikation.

· Administrera och hantera dina olika presentkort i vår applikation.

· Administration av din åtkomst och behörighet till dina digitala presentkort i applikationen.

· Besvara eventuella frågor från dig.

· Support.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Information du lämnar till oss i mail.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla vår applikation till dig som har fått presentkort från fler än en (1) organisation som är kund till oss och möjliggöra åtkomst till samtliga presentkort i vår applikation.

Lagringstid: Som utgångspunkt lagrar vi dina personuppgifter så länge du har aktiva presentkort som distribuerats via våra tjänster. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter 180 dagar efter det sista digitala presentkortets giltighetstid löpte ut, och du inte erhållit ytterligare något digitalt presentkort från någon av våra kunder.

Vi gallrar även vår e-mail löpande. Enskilda e-mail sparas därför i tjugofyra (24) månader efter att vi mottog e-mailet, men kan sparas längre enligt ovan om de har betydelse för affärsrelationen. Vi lagrar e-mail under denna period för att kunna ge dig bättre service om du skulle återkomma till oss i samma ärende.

Du som representerar en organisation som är vår kund eller är en potentiell kund

Ändamål: För att kommunicera med dig som representant för vår kund eller potentiella kund inför, under och efter ett avtals ingående

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Ge dig information och kommunicera med dig via e-mail eller telefon.

· Besvara de frågor du ställer.

· Besvara och hantera kundserviceärenden, t.ex. hantera klagomål eller felanmälningar.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Information du lämnar till oss i mail.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med den organisation du representerar samt upprätthålla vår avtalsrelation med din organisation.

Lagringstid: Som utgångspunkt lagrar vi dina personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med din organisation. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

Vi gallrar även vår e-mail löpande. Enskilda e-mail sparas därför i tjugofyra (24) månader efter att vi mottog e-mailet, men kan sparas längre enligt ovan om de har betydelse för affärsrelationen. Vi lagrar e-mail under denna period för att kunna ge dig bättre service om du skulle återkomma till oss i samma ärende.

Ändamål: För att din organisation ska få en möjlighet att testa våra tjänster inför ett avtals ingående.

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Kommunikation med dig eller din organisation inför, under och efter testperioden.

· Ingå, fullgöra och administrera din organisations avtal om testperiod och demokort med oss.

· Administration, uppföljning, utvärdering och analys av kommande, pågående eller avslutade avslutad testperiod.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Information som vi fått från dig eller din organisation där dina personuppgifter ingår.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna möjliggöra demonstration och test av vår tjänst inför avtals ingående samt kunna ingå och fullgöra avtal med den organisation som du representerar.

Lagringstid: Som utgångspunkt lagrar vi dina personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med din organisation. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

Vi gallrar även vår e-mail löpande. Enskilda e-mail sparas därför i tjugofyra (24) månader efter att vi mottog e-mailet, men kan sparas längre enligt ovan om de har betydelse för affärsrelationen. Vi lagrar e-mail under denna period för att kunna ge dig bättre service om du skulle återkomma till oss i samma ärende.

Ändamål: För att ingå, fullgöra och administrera din organisations avtal med oss m.m.

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Ingå, fullgöra och administrera avtal som vi skriver med organisationen du representerar.

· Administration av din organisations eventuella betalningar.

· Tillhandahålla service- och underhållstjänster.

· Administration, uppföljning, utvärdering och analys av kommande, pågående eller avslutade avtal.

· Namn.

· Kontaktuppgifter.

· Befattning.

· E-mailadress.

· Uppgifter du lämnar till oss.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna ingå och fullgöra avtal med den organisation du representerar.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter tills avtalet med organisationen du representerar har upphört och förpliktelserna under avtalet annars är fullgjorda. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen. Vissa av dina personuppgifter lagras även en längre tid för att uppfylla bokföringslagen och andra tillämpliga lagar samt för att kunna tillvarata våra intressen i händelse av rättsliga anspråk (se vidare nedan). Se lagringstider för de ändamålen nedan.

Ändamål: För att hantera eventuella anspråk

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Hantera eventuella anspråk.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Information från vår kommunikation med dig i samband med anspråket eller det/de ärenden som ligger till grund för senare framställda anspråk.

Intresseavvägning, samt för försvar mot rättsligt anspråk eller för att framställa anspråk mot annan.

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med din organisation och lösa en uppkommen situation så bra som möjligt samt om så är ytterst nödvändigt agera i en eventuell tvist med den organisation som du representerar, inklusive att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk.

Lagringstid: Uppgifterna lagras från att anspråket initieras och så länge processen avseende anspråket pågår. Vi slutar dock behandla dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen som anspråket avser.

Ändamål: För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Följa tillämplig lagstiftning.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som exempelvis utgör bokföringsmaterial.

Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, såsom bokföringslagen, aktiebolagslagen och annan lagstiftning m.m.

För att vi ska kunna följa tvingande lag måste vi behandla vissa personuppgifter om dig som representant för en av våra kunder, t.ex. information som finns på fakturor och avtal. Sådana personuppgifter behöver du därför tillhandahålla till oss för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med din organisation och i syfte att vi ska kunna fullgöra våra legala skyldigheter.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas i sju (7) år från bokföringsårets slut i enlighet med bokföringslagen. Vad avser annan lagstiftning kan personuppgifter komma att behandlas under en period om två (2) och upp till och med tio (10) år.

Du som representerar ett inlösande företag

Ändamål: För att kommunicera med dig som representant för det inlösande företaget inför, under och efter ett avtals ingående

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Ge dig information och kommunicera med dig via e-mail eller telefon.

· Besvara de frågor du ställer.

· Besvara och hantera kundserviceärenden, t.ex. hantera klagomål eller felanmälningar.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Information du lämnar till oss i mail.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med den organisation du representerar och ge din organisation information om .

Lagringstid: Som utgångspunkt lagrar vi dina personuppgifter så länge din organisation löser in presentkort som distribueras via oss. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

Vi gallrar även vår e-mail löpande. Enskilda e-mail sparas därför i tjugofyra (24) månader efter att vi mottog e-mailet, men kan sparas längre enligt ovan om de har betydelse för affärsrelationen. Vi lagrar e-mail under denna period för att kunna ge dig bättre service om du skulle återkomma till oss i samma ärende.

Ändamål: För att fullgöra och administrera våra förpliktelser enligt anslutningsvillkoren, i den mån förpliktelserna inte utförs som en följd av ett avtal med en kund till oss.

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Fullgöra och administrera våra anslutningsvillkor.

· Tillhandahålla service- och underhållstjänster.

· Administration, uppföljning, utvärdering och analys av kommande, pågående eller avslutade avtal.

· Namn.

· Kontaktuppgifter.

· Befattning.

· E-mailadress.

· Uppgifter du lämnar till oss.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna fullgöra och administrera våra förpliktelser som vi har gentemot den organisation du representerar.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter så länge din organisation är ett inlösande företag eller annars till våra förpliktelser är fullgjorda. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen. Vissa av dina personuppgifter lagras även en längre tid för att uppfylla bokföringslagen och andra tillämpliga lagar samt för att kunna tillvarata våra intressen i händelse av rättsliga anspråk (se vidare nedan). Se lagringstider för de ändamålen nedan.

Ändamål: För att hantera eventuella anspråk

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Hantera eventuella anspråk.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Information från vår kommunikation med dig i samband med anspråket eller det/de ärenden som ligger till grund för senare framställda anspråk.

Intresseavvägning, samt för försvar mot rättsligt anspråk eller för att framställa anspråk mot annan.

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med din organisation och lösa en uppkommen situation så bra som möjligt samt om så är ytterst nödvändigt agera i en eventuell tvist med den organisation som du representerar, inklusive att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk.

Lagringstid: Uppgifterna lagras från att anspråket initieras och så länge processen avseende anspråket pågår. Vi slutar dock behandla dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen som anspråket avser.

Ändamål: För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Följa tillämplig lagstiftning.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som exempelvis utgör bokföringsmaterial.

Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, såsom bokföringslagen, aktiebolagslagen och annan lagstiftning m.m.

För att vi ska kunna följa tvingande lag måste vi behandla vissa personuppgifter om dig som representant för en av våra kunder, t.ex. information som finns i ekonomisk rapportering och avtal. Sådana personuppgifter behöver du därför tillhandahålla till oss för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser med din organisation och i syfte att vi ska kunna fullgöra våra legala skyldigheter.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas i sju (7) år från bokföringsårets slut i enlighet med bokföringslagen. Vad avser annan lagstiftning kan personuppgifter komma att behandlas under en period om två (2) och upp till och med tio (10) år.

Du som representerar en av våra leverantörer, konsulter eller samarbetspartners

Ändamål: För att kommunicera med dig eller den du representerar

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Kommunicera med dig eller den du representerar, exempelvis via e-mail, telefon eller vår hemsida.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Information du lämnar till oss i mail.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig eller den organisation du representerar.

Lagringstid: Som utgångspunkt lagrar vi dina personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med dig eller med din organisation. Vi slutar dock behandla dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

Vi gallrar även vår e-mail löpande. Enskilda e-mail sparas därför i tjugofyra (24) månader efter att vi mottog e-mailet, men kan sparas längre enligt ovan om de har betydelse för affärsrelationen. Vi lagrar e-mail under denna period för att kunna ge dig bättre service om du skulle återkomma till oss i samma ärende.

Ändamål: För att ingå och upprätthålla vår affärsrelation samt hantera kommande eller pågående avtal/uppdrag.

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Diskutera, förhandla, ingå och fullgöra avtal/uppdrag med den organisation du representerar.

· Projektledning av avtal/uppdrag och projekt där den organisation som du representerar deltar.

· Administration, uppföljning, utvärdering och analys av kommande, pågående eller avslutade avtal/uppdrag.

· Namn.

· Befattning.

· Uppgifter om utbildning och erfarenhet, om nödvändigt.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Uppgifter du lämnar till oss.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna förhandla, ingå och fullgöra avtal med din organisation samt för att kommunicera med dig som representant för din organisation, och därtill kunna administrera de uppdrag som vi kommer att ge eller har gett till din organisation.

Lagringstid: De personuppgifter vi behandlar för att förhandla och ingå samt fullgöra avtal sparas så länge våra diskussioner pågår samt i tillämpliga fall tills avtalet upphör och förpliktelserna under avtalet annars är fullgjorda. Vi slutar dock att behandla dina personuppgifter om du eller din organisation informerar oss om att du inte längre är organisationens representant. I vissa fall kan vi dock, oberoende av det nyss sagda, behöva behandla dina personuppgifter för att hantera eventuella anspråk eller fullgöra lagliga skyldigheter. I en sådan situation kommer vår behandling av dina personuppgifter dock begränsas i aktuellt avseende.

Ändamål: För att hantera eventuella anspråk

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Hantera anspråk riktade mot oss, eller tillvarata vår rätt att rikta anspråk mot andra.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer.

· Information från vår kommunikation i samband din organisations samverkan och kommunikation med oss samt anspråket i den mån sådan information innehåller dina personuppgifter.

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med din organisation och lösa en uppkommen situation så bra som möjligt samt om så är ytterst nödvändigt agera i en eventuell tvist som direkt eller indirekt berör den organisation som du representerar, inklusive att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk.

Lagringstid: Uppgifterna kan komma att behandlas från det att anspråk initieras mot oss (eller som vi riktar mot någon annan) och så länge rättsligt förfarande avseende anspråket pågår.

Ändamål: För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Följa tillämplig lagstiftning.

· Fullgöra avtalet med din organisation.

· Namn

· Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som exempelvis utgör bokföringsmaterial.

Rättslig förpliktelse eller intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, såsom bokföringslagen och andra tvingande författningar. Det ligger därtill i vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med den organisation som du representerar.

För att vi ska kunna följa tvingande lag (såsom bokföringslagen) måste vi behandla vissa personuppgifter om dig som representant för en av våra leverantörer eller partners, t.ex. information som finns på fakturor och avtal. Sådana personuppgifter behöver du därför tillhandahålla till oss för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med din organisation.

Lagringstid: Uppgifterna lagras i sju (7) år från bokföringsårets slut i enlighet med bokföringslagen eller i förekommande fall, den längre tid som våra skyldigheter enligt vårt avtal med din organisation föreligger.

Du som är företrädare för en myndighet eller offentlig aktör som vi har kontakt med

Ändamål: Vidta åtgärder som är relevanta för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, t.ex. söka tillstånd och lov, delta i upphandlingar samt ha kontakt med relevanta myndigheter

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Kommunicera med dig som företräder en myndighet eller en offentlig aktör.

· Namn.

· E-mailadress och andra kontaktuppgifter.

· Befattning.

· Andra personuppgifter som du eller den aktör du representerar väljer att lämna till oss.

Rättslig förpliktelse och/eller intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna bedriva vår verksamhet med den relevanta tillsyn och de tillstånd som verksamheten kräver.

· Administration, hantering och uppföljning av pågående eller avslutade upphandlingar, inkluderat anbudslämnande och förfrågningsunderlag.

· Namn.

· E-mailadress och andra kontaktuppgifter.

· Befattning.

· Andra personuppgifter som du eller den aktör du representerar väljer att lämna till oss.

Rättslig förpliktelse och/eller intresseavvägning

Det ligger i vårt berättigade intresse att delta i upphandlingar som en myndighet eller en offentlig aktör genomför, och kunna vidta de åtgärder som det kräver.

· Hantera och administrera tillsynsärenden och förfrågningar från myndigheter.

· Namn.

· E-mailadress och andra kontaktuppgifter.

· Befattning.

· Andra personuppgifter som du eller den aktör du representerar väljer att lämna till oss.

Rättslig förpliktelse och/eller intresseavvägning

I vissa fall är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Lagringstid: De personuppgifter vi behandlar inom ramen för våra kontakter med myndighet och offentliga aktörer sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ärende vår kontakt med dig och den aktör du representerar. Vi slutar dock att behandla dina personuppgifter om du eller den aktör du representerar informerar oss om att du inte längre är aktörens representant. I vissa fall kan vi dock, oberoende av det nyss sagda, behöva behandla dina personuppgifter för att hantera eventuella anspråk eller fullgöra lagliga skyldigheter. I en sådan situation kommer vår behandling av dina personuppgifter dock begränsas i aktuellt avseende.

Du som kontaktar oss utan att vi har en affärsrelation eller besöker vår hemsida

Ändamål: För att förbättra, anpassa och analysera din användning av vår hemsida

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Kommunicera med dig via e-mail, telefon eller sociala medier och besvara dina frågor.

· Namn.

· E-mailadress.

· Användarnamn på sociala medier.

· Annan information du väljer att lämna till oss.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig och besvara dina frågor.

· Förbättra funktionaliteten på vår hemsida.

· Anpassa hemsidan efter din användning av densamma.

· Analysera vår webbstatistik genom analysverktyg.

· IP-adress.

· Cookies

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och vår hemsida.

Samtycke

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke för att analysera vår webbstatistik.

Lagringstid: När du kontaktar oss sparar vi dina personuppgifter tills din fråga är besvarad eller vi har avslutat vår kommunikation.

Avseende de personuppgifter som samlas in genom att vi placerar cookies i din dator, så lagrar vi dessa under olika lång tid beroende på vilken typ av cookie det är. Vissa cookies raderas direkt efter ditt besök på hemsidan medan vissa cookies lagras i upp till tretton (13) månader. Se mer i vår cookiepolicy.

Du som prenumererar på våra utskick av nyheter, nyhetsbrev och pressmeddelanden

Ändamål: För att skicka ut information om Cardskipper och vår verksamhet m.m.

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Skicka ut nyheter och pressmeddelanden som du valt att prenumerera på.

· Namn.

· E-mailadress.

Samtycke och/eller avtal

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra den överenskommelse om prenumeration av nyheter och pressmeddelanden som ingåtts i samband med din anmälan som prenumerant.

Lagringstid: Personuppgifter om prenumeranter raderas vid avslutad prenumeration. Du kan sluta prenumerationen när som helst genom att meddela oss.

Du som deltar i en rekryteringsprocess hos oss

Ändamål: För att administrera, organisera och slutföra rekryteringsprocesser

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

· Administration och handläggning av din ansökan.

· Administrera, organisera och slutföra rekryteringsprocesser som du deltar i.

· Namn.

· Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-mailadress.

· Uppgifter om utbildning och yrkeserfarenhet samt andra uppgifter (betyg, intyg, bild och annan information), m.m. som du tillhandahåller oss.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att rekrytera rätt medarbetare och säkerställa att våra medarbetare har den utbildning som krävs för den position dit medarbetaren rekryteras.

För att tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk mot oss.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att försvara oss mot anspråk (exempelvis enligt diskrimineringslagen eller annan lagstiftning).

Samtycke

I den mån vi inom ramen för rekryteringen behöver behandla känsliga personuppgifter om dig (t.ex. uppgifter om hälsa eller facklig tillhörighet), eller när du samtyckt till att vi ska behandla dina uppgifter för en eventuellt framtida rekryteringsprocess, sker sådan behandling med stöd av ditt samtycke till behandlingen.

Lagringstid: Om vi går vidare med en annan kandidat i rekryteringsprocessen kommer vi normalt inte längre att använda dina personuppgifter i syfte att hantera den aktuella rekryteringsprocessen.

För att kunna försvara oss mot anspråk (exempelvis enligt diskrimineringslagstiftning eller andra liknande regler) kan vi dock komma att spara dina personuppgifter i upp till två (2) år efter rekryteringsprocessens slut.

Om vi väljer att anställa dig behåller vi nödvändiga personuppgifter under hela din anställningstid och under den tid som krävs enligt tillämpliga lagar. Under anställningsrelationen kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med vår vid var tid gällande integritetspolicy för anställda och i övrigt i enlighet med vår personalhandbok och motsvarande dokument.

Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. Dina rättigheter framgår nedan.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum och i förhållande till den behandling som samtycket avsåg.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. I vissa fall har vi dock rätt att, trots din invändning, fortsätta att behandla dina personuppgifter. Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. I de fall vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas samt få information om hur vi behandlar dem (”registerutdrag”).

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss rätta felaktiga personuppgifter samt komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade. Sådana förutsättningar föreligger t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar kommer vi då att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få ut dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när det är tekniskt möjligt få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (”dataportabilitet”). Detta gäller om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Frågor?

Om du har frågor, vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling eller vill utöva någon av dina rättigheter gentemot oss är du välkommen att kontakta oss på 0141-753090 eller på mail info@cardskipper.se, så hjälper vi dig.

Denna integritetspolicy fastställdes av Cardskipper AB 12 maj 2020.

Cardskipper förbehåller sig rätten att uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Cardskipper AB:s hemsida.