RABATTHÄFTESVILLKOR FÖR ANVÄNDARE

Allmänt

1.1 Cardskipper AB, 556856–6169 (”Cardskipper”) tillhandahåller en plattform för digitala rabatthäften (”Tjänsten”) som möjliggör för vår kund (”Organisationen”) att genom Tjänstens applikation tillhandahålla digitala rabatthäfte till privatpersoner (”Användarna”) som kan lösas in hos anslutna företag (”Inlösande företag”). Rabatthäftena säljs av lokala föreningar (”Föreningar”).

1.2 Dessa rabatthäftesvillkor (”Rabatthäftesvillkoren”) utgör en del av de villkor som gäller för din användning av rabatthäften via vår applikation. Övriga villkor – utöver dessa Rabatthäftesvillkor – bestäms av vår Kund. Alla frågor avseende den rättsliga relationen mellan Organisationen och dig hanteras direkt mellan er och inte genom Rabatthäftesvillkoren.

1.3 Cardskipper agerar för Organisationens räkning vid din användning av Tjänstens applikation och är således enbart en förmedlare och mellanhand mellan dig och Organisationen.

Tillhandahållande av Tjänstens applikation

2.1 Tjänstens applikation tillhandahålls av Cardskipper med modern teknik och aktualiseras fortlöpande av Cardskipper. Du kan logga in på Tjänsten via en mobilapplikation (iPhone eller Android). Du som är ny användare erhåller en länk till en registreringssida när ett rabatthäfte har utfärdats åt dig, där du kan registrera dig. Genom användningen av Tjänstens applikation får du del av Organisationens innehåll, information, nyheter och erbjudanden som tillgängliggjorts via Tjänstens applikation, samt får tillgång till det digitala rabatthäftet.

2.2 Tjänsten och Tjänstens applikation kan från tid till annan kan komma att göras otillgänglig med anledning av, planerade och/eller oplanerade, driftsstopp för service och underhåll av Tjänsten, Tjänstens applikation och/eller Cardskippers system. Cardskipper kan inte garantera att Tjänsten eller dess applikation fungerar helt utan fel eller utan driftsstörningar. Cardskipper ska vidta skäliga ansträngningar för att minimera tiden för driftstopp av Tjänsten och/eller Cardskippers system samt de eventuella störningar som detta medför för dig.

Information om rabatthäfte

3.1 När du registrerar dig i vår applikation aktiveras de rabatthäften som köpts via Organisationen åt dig. Rabatthäften kan användas hos de företag som Organisationen angett som Inlösande företag. Samtliga rabatthäfte har ett visst angivet värde, vilket du kan utnyttja för hos de Inlösande företagen.

3.2 Rabatthäftets giltighetstid framgår av din Organisations villkor. Ett aktiverat rabatthäfte vars giltighetstid löper ut förfaller automatiskt i applikationen och kan då inte längre användas av dig. Om du fått rabatthäften från flera olika organisationer som är Kunder hos Cardskipper kan rabatthäften ha olika giltighetstid och/eller värde.

Inlösen av rabatthäfte

4.1 Vid inlösen av rabattkupong hos ett Inlösande företag meddelar du i kassan att du vill använda ditt digitala rabatthäfte. Du trycker direkt i applikationen på den digitala rabattkupong som ska användas, och följer instruktionerna i applikationen. I vissa fall kan det innebära att personalen hos det Inlösande företaget behöver medverka på något sätt, t.ex. ge dig kod att slå in i applikationen eller att du ska visa personalen hos det Inlösande företaget rabattkupongen och bekräftelsen på att det utnyttjats.

4.2 Notera särskilt att rabatthäftet har en sista giltighetsdag. Efter utgången av den kan du inte längre nyttja eller tillgodogöra dig värdet av rabatthäftet.

Så använder du dina digitala rabatthäfte:

Lathund Rabatthäfte

Ansvar för information

5.1 På Organisationens registreringssida för Tjänsten och Tjänstens applikation presenteras information om rabatthäften som Organisationen utfärdar och villkor för rabatthäftets användning. Organisationen ansvarar för att informationen och samtliga däri innefattade villkor är korrekta.

5.2 Cardskipper ansvarar inte för eventuella fel, inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information om rabatthäfte, Inlösande företag och andra villkor som gäller för din användning av rabatthäften. Organisationen är i alla händelser ansvarig för att informationen (inklusive rabatter och tillgänglighet) som visas på Organisationens sida i samband med registrering och aktivering av rabatthäften är korrekt.

Frågor och klagomål

6.1 Om du vill framställa klagomål eller andra anspråk som hänför sig till det rabatthäfte som du erhållit, information, erbjudanden eller liknande som Organisationen tillgängliggjort via Tjänstens applikation ska det ske direkt till Organisationen.

6.2 I den mån din fråga avser Tjänsten eller Tjänstens Applikation kan du kontakta Cardskipper på det sätt som anges på vår hemsida.

Ansvarsbegränsning

7.1 Tjänsten är enbart en plattform för Organisationen att tillhandahålla dig digitala rabatthäfte samt i förekommande fall ta del av information från eller annars interagera med Organisationen. Cardskipper tillhandahåller Tjänsten och Tjänstens applikation som de är, utan några som helst utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda avseende köp och/eller information avseende rabatthäfte och/eller andra produkter.

7.2 Cardskipper garanterar ej att du har kontinuerlig tillgång till Tjänstens applikation, och vissa avbrott till Tjänstens applikation kan förekomma. Tillgången till Tjänstens applikation kan exempelvis komma att begränsas på grund av oplanerat eller planerat underhåll, säkerhetsskäl eller av andra liknande tekniska eller operativa skäl.

7.3 Dessa Rabatthäftesvillkor inskränker ej de rättigheter som du har i förhållande till Organisationen eller, i förekommande fall, Cardskipper, i egenskap av köpare/konsument. För mer information om dina rättigheter och skyldigheter med aktivering och användning av rabatthäften hänvisas till den information och villkor som kan hittas på Organisationens sida i Tjänstens applikation. Om villkor eller särskild information i Organisationens villkor saknas gäller de rättigheter som du har enligt lag i egenskap av köpare/konsument.

7.4 Organisationen ansvarar ensamt för de rabatthäften som förmedlas via Tjänstens applikation. För framställande av anspråk och reglering av skador som orsakats dig genom försummelse från Organisationen ska du vända dig till Organisationen.

7.5 Du har därmed inte rätt att framställa anspråk mot Cardskipper för fråga eller förhållande som avser Organisationen och dess rabatthäfte. Cardskipper ansvarar inte för eventuell återbetalning eller annan ersättning i anledning av Organisationens aktiverade rabatthäfte eller avsaknad av rabatthäfte. Eventuell återbetalning eller krav på erhållande av annan ersättning handläggs enkom av Organisationen.

7.6 Alla eventuella anspråk ska därför riktas mot Organisationen.

7.7 Cardskippers ansvar i förhållande till dig ska i alla händelser och oberoende av skadeorsak vara begränsat till det belopp som motsvarar ditt eller dina rabatthäftens sammanlagda inköpsvärde.

Immateriella rättigheter

8.1 Allt material som Tjänstens applikation innehåller, inklusive applikationens layout, är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immaterialrättsliga regler. Alla immateriella rättigheter till Tjänsten och Tjänstens applikation innehas och ägs av Cardskipper och, i förekommande fall, dess licensgivare.

8.2 Genom nyttjande av Tjänsten erhåller du en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänstens applikation för ditt personliga icke-kommersiella bruk, såvida inte annat följer av dessa rabatthäftesvillkor.

8.3 Tjänstens applikation kan innehålla länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part.

8.4 Cardskipper har ingen kontroll över innehållet på sådana länkade webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada om kan uppstå på grund av din användning av dessa.

Personuppgiftsbehandling

9.1 Organisationen är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter hänförliga till dig som behandlas i Tjänsten och Tjänstens applikation. Cardskipper är Organisationens personuppgiftsbiträde vid tillhandahållande av Tjänsten. För mer information om den personuppgiftsbehandling som vidtas vid användningen av Tjänsten hänvisas till Organisationens integritetspolicy, tillgänglig via Organisationens sida i Tjänstens applikation.

9.2 Om Cardskipper skulle vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hänvisas till Cardskippers integritetspolicy, tillgänglig på https://www.cardskipper.com/sv/integritetspolicy/

Force majeure

10.1 Både Organisationen och Cardskipper är befriad från allt ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Rabatthäftesvillkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Organisationens och/eller Cardskippers kontroll, och som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits, och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga såsom omfattande eller varaktiga avbrott i datakommunikationsförbindelser, virus- eller överbelastningsattacker, krig, myndighetsåtgärder, nytillkommen eller förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, eldsvåda, strömavbrott och därmed jämställda omständigheter.

Ändringar i dessa Rabatthäftesvillkor

11.1 Cardskipper förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Rabatthäftesvillkor, efter samråd med Organisationen. Vid villkorsändring kommer du att meddelas skriftligen via angiven e-postadress och/eller genom meddelandeavisering inom ramen för Tjänsten senast trettio (30) dagar innan villkorsändringen träder i kraft. Ändring får dock ske med kortare varsel om den föranletts av en situation av Force majeure-karaktär.

Uppsägning m.m.

12.1 Du kan när som helst och utan angivande av skäl avsluta ditt konto i Tjänstens applikation genom elektroniskt eller annat meddelande som skickas till Cardskipper. Din rätt till användning av Tjänsten upphör då sådant meddelande erhållits av Cardskipper och Cardskipper avregistrerar dig som användare på Tjänsten. Observera att eventuella aktiva men outnyttjade rabatthäften förfaller om och när du avregistrerar dig i applikationen.

12.2 Cardskipper äger rätt att genom elektroniskt eller annat meddelande till dig avsluta ditt konto i Tjänstens applikation, under förutsättning att du inte har några aktiva rabatthäften från Organisationen eller någon annan organisation som är Kund hos oss. Sådant meddelande kan skickas med e-post eller på annat lämpligt sätt (t.ex. genom information i Tjänsten) till dig. Uppsägningen träder i kraft den första dagen av (i) 30 dagar efter Cardskippers meddelande om Cardskipper avslutat ditt konto i Tjänstens applikation hos Cardskipper eller (ii) den dag då Organisationens avtal med Cardskipper avseende Tjänsten upphör att gälla.

Ändringar i Tjänsten

13.1 Cardskipper kan komma att ändra Tjänstens applikationsutformning och funktionalitet. Cardskipper kan dessutom komma att ändra de tekniska och administrativa rutinerna för Tjänstens applikation

Meddelanden

14.1 Meddelanden och frågor till Cardskipper kan lämnas via e-post på info@cardskipper.se.

Tillämplig lag och tvistlösning

15.1 Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor eller som i övrigt är hänförlig till användande av Tjänsten ska avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.